Mikael Flockhart, forskare inom fysisk prestationsförmåga, svarar på frågor om YesNo självtest Klassificering av muskelegenskap

ett sätt att öka förståelsen för den egna kroppen och sina muskulära förutsättningar


mikael-flockhart

Vad har du för bakgrund inom området träning och hälsa?
Jag är Fil. Mag. inom idrottsvetenskap och arbetar nu som forskare på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH). Dessutom är jag elitcyklist och arbetar som personlig tränare. Jag forskar för närvarande inom området som undersöker hur kroppen reagerar på träning, kost och vad som avgör prestationsförmåga.

Har du några erfarenheter av gentester?
Gentest är en relativt ny produkt i idrottssammanhang men det är ett forskningsområde på frammarsch. Idag går forskningen ut på att samla in data för att beskriva vad vi ser och hur det påverkar vissa faktorer. Genetik är komplext och förklaringsgraden för olika kapaciteter, och inte minst prestationsförmåga, beror på många olika variabler vilket gör användandet av gentest inom träning till ett nytt område. ”Sprintgenen” ACTN3 är speciell så till vida att det rör sig om en mutation. Denna mutation stänger av genen för en stor andel av befolkningen. Förklaringsgraden för muskelfunktion som genen har är väldigt stor i sammanhanget.

Har gentester gjorts i annan form inom ditt område tidigare?
Det har gjorts och det pågår projekt för att kartlägga kopplingen mellan genetiskt arv och fysiologi. Hur gener samverkar med varandra och vilka gener som är viktiga är de stora forskningsfrågorna inom idrottsfysiologin just nu.

På vilket sätt tillför gentesterna något nytt inom området träning och hälsa?
På sikt skapar de en djupare förståelse för hur vår kropp är uppbyggd. Hur denna nya kunskap ska användas tillhör framtiden än så länge men möjligheterna är många.

Vem passar gentestet Klassificering av muskelegenskap bra för?
Det passar för den som är intresserad av träning och prestation eftersom det är ett sätt att öka förståelsen för den egna kroppen och sina muskulära förutsättningar. Ur hälsoperspektiv kan testsvaret utgöra beslutsunderlag för val av träningsform. För tävlingsidrottare kan det vara viktig information för val av idrott och träningsmetoder samt målsättning.

Vem är testet inte lämpligt för?
Den som inte är prestationsorienterad utan styrs av andra motiv har inte lika stor nytta av att göra testet.

Varför är gentestet Klassificering av muskelegenskap bra?
All form av kunskap om den egna kroppen är viktig när det gäller träning. Förståelsen om vilken träning som ger resultat är grundläggande inom idrottandet och ett test som ger ett rakt svar på en fråga kan vara ett sätt att styra träning och målsättning inom idrott och träning. Hur träning ska bedrivas kan på individnivå liknas vid ett pussel som ska läggas. Ett testsvar kan vara en viktig pusselbit som i förlängningen markerar var de andra pusselbitarna ska passa in.

Har testet några begränsningar?
Själva testet har mycket god tillförlitlighet. Men, man ska komma ihåg att det bara ger ett svar för genen i fråga, ACTN3, den så kallade ”sprintgenen”.

Hur tycker du att man ska använda sig av svaret på testet?
Testet ska vara ett sätt att skapa förståelse för den egna kroppen. Hur det ska användas kan skilja väldigt mycket mellan individer. Den främsta vinsten med testet generellt är att det skapar beslutsunderlag för frågor som rör träning och motion. Det kan låta allmänt, men just förmågan att fatta beslut är central för utveckling eftersom beslut leder till handling. Svaret kan exempelvis innebära byte eller förstärkning av träningsinriktning. Svaret kan vara betydande för valet att våga prova någonting nytt också. Att följa sin talang och förutsättningar ska vara inspirerande och testet kan mycket väl vara det stöd som behövs för att prova nytt och göra förändringar.